25 632 84 35   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akty Prawne

Akty prawne na dzień 10.01.2023 Zobacz pdf

Akty prawne na dzień 06.09.2022 Zobacz pdf

Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej rady Pielęgnarek i Połoznych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceńi wytycznych w sprawie sposobu ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach po 1 lipca 2022 roku. Zobacz PDF

Akty prawne na dzień 01.07.2022 Zobacz pdf

Tekst ujednolicony USTAWY o zawodach pielęgniarki i położnej (23.03.2021 r.)  Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  Zobacz PDF

USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (11.06.2019 r.)  Zobacz pdf

USTAWA  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (17.06.2019 r.)  Zobacz pdf

USTAWA o służbie medycyny pracy (25.06.2019 r.)  Zobacz pdf

Tekst ujednolicony USTAWY o samorządzie pielęgniarek i położnych (24.05.2018 r.)  Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne   Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Zobacz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Zobacz pdf

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Zobacz pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2013 r. 
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki Zobacz pdf

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/24/UE  z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej Zobacz pdf

Kodeks etyki ICN dla pielęgniarek Zobacz pdf

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Zobacz pdf

Ustawa o działalności leczniczej Zobacz pdf

Obwieszczenie o prawach pacjenta Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Zobacz pdf

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji... Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji z dnia 17 maja 2012 r. Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych z dnia 20 sierpnia 2012 r. Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych z dnia 2 maja 2012 r. Zobacz pdf

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) Zobacz pdf

Region Siedlecki

region-siedlecki

 

Dane teleadresowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

ul. Mazurska 2
08-110 Siedlce

e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl 

tel./fax: (25) 632-54-10
tel.: (25) 632-84-35
tel.kom.: 502-052-417

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518

Biuro

Biuro Izby czynne:  
Pn. 8:00-17:00, Wt. 8:00-16:00, Śr. 8:00-17:00, Czw. 7:30-17:00, Pt. 8:00-16:00

Porady Prawne:
Śr. 11:00-12:00

Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pierwsza i trzecia środa miesiaca w godz. 16:00 - 17:00,  telefon: (25) 632-84-35